Bezpečnost

Naše společnost je školitelem jiných subjektů v oboru bezpečnostních rizik a principů při instalaci fotovoltaických elektráren.

Jsme si vědomi nejčastější bezpečnostních problémů:

 • Použití levných MC4 konektorů a jejich neodborná instalace (důvod zahoření u 80% FVE).
 • Použití levných FV panelů – poddimenzované bypase diody.
 • Nedodržování nebo neznalost technologických postupů při instalaci FVE.
 • Ignorování požárně bezpečnostních řešení.
 • Absence pasivních prvků bezpečnosti.
 • Nevhodné dimenzování střídačů a jiných komponentů FVE.

„Jeden zkušený člověk přes FVE mi kdysi řekl, že na domácí použití si instaluj, co chceš, ale pokud jdeš k zákazníkovi se svým jménem, tak tam dej něco pořádného.“

Tohle je motto, kterým se řídíme. Uvědomujeme si, že neinstalujeme lampičky na solární pohon, které když se porouchají, nestane se nic jiného, než že přestanou fungovat. Naopak jsme si velice důsledně vědomi toho, že instalujeme zdroj a úložiště elektrické energie, které má dostatečný výkon, aby v případě neodborného pojetí mohlo zabít člověka.


Naše systémy vybavujeme prvky i nad rámec požadavků dotčených orgánů, a to ve dvou rovinách:

a) Aktivní prvky ochrany (přepěťové ochrany, jističe apod.)

b) Pasivní prvky ochrany – bude rozvedeno dále.

Proč vybavujeme naše elektrárny a bateriové úložiště i zabezpečeními, které nejsou přímo vyžadovány zákony a vyhláškami? Statistika mluví jasně: s rostoucím množstvím realizací dřív nebo později dojde k situaci, kdy v domě, kde máme instalovány naše technologie, dojde k požáru. V době, kdy jsme měli pouhé desítky realizací, bylo toto riziko malé. S rostoucím zájmem a enormním množství instalací v důsledku dotací a rostoucích cen energií je vysoce pravděpodobné, že v jednom z „našich domů“ může dojít k požáru.

Ačkoliv jsme přesvědčeni, že tento požár nevypukne v důsledku poškození našich komponentů (protože volíme pouze evropské a americké produkty, i když jsou o něco dražší), nejpravděpodobnější je vypuknutí požáru v důsledku selhání lidského faktoru.

Co ovšem znamená, když začne hořet v domě, kde jsou baterie a FV elektrárna? V nejmenším důsledku to hasičům stíží rychlost zásahu.

Z těchto důvodů nad rámec povinnosti instalujeme v našich systémech následující prvky pasivní požárně-bezpečnostní ochrany:

1. FV panely jsou vybaveny doplňkovými komponenty, které na FYZIKÁLNÍ, nikoliv elektronické bázi, automaticky zastaví výrobu elektřiny a do sítě nepouští žádný elektrický proud.

Neefektivní řešení

 • Vypínací funkce u tradičních střídačů pouze přeruší tok proudu, ale napětí zůstává nebezpečně vysoké.
 • Automatické DC odpojovače umístěné ve střídači nebo v jeho blízkosti nemohou vypnout napětí na panelech, pouze zvyšují náklady instalace a riziko zůstává stejné.
 • Přikrytí solárních panelů: nastříkání pěny – toto řešení se ukázalo jako neúčinné, protože pěna se odpaří nebo sklouzne z panelu ještě před uhašením ohně. Přikrytí panelu neprůsvitným materiálem – tento přístup je nepraktický a navíc nebezpečný, hasiči musí vyšplhat na hořící střechu s těžkým krycím materiálem, a přitom jim hrozí úraz elektrickým proudem.

Efektivní řešení – vypnutí na úrovni panelů

K automatickému vypnutí na úrovni panelů dojde v těchto případech:

 • Budova je odpojena od veřejné elektrické sítě
 • Střídač je vypnut
 • Tepelné senzory přídavných komponentů zaznamenají vzrůstající teplotu (prahová hodnota 85⁰C).

2. Samozhášecí systémy:

Nad střídače a baterie pověsíme na držák zařízení, které by si někdo mohl splést s dělovou koulí. Tento systém funguje opět na fyzikálním principu, nikoliv náchylné elektronice.

Zjednodušeně toto opatření funguje tak, že v případě, že by bateriové úložiště nebo střídač začaly hořet, případně by začalo hořet v jejich bezprostředním okolí, plameny zahřejí kouli a ta na principu roztažnosti při zahřívání doslova bouchne. Tlaková vlna vysaje vzduch (potřebný pro hoření) a navíc je v kouli prach, který okolí cca 6 m2 pokryje nehořlavou vrstvou.

Tímto opatřením zamezíme požáru našich zařízení i v důsledku, že začne hořet v jejich okolí.

Soubor všech těchto opatření, které se na první pohled mohou zdát jako maličkosti, tvoří ucelený systém chránící nejen obyvatele bytového domu, ale rovněž hasiče, kteří pak mohou účinně chránit hodnotný majetek a samozřejmě také lidské životy.